دانلود آهنگ زﻧﮓ ﺑﺰن آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ اﻳﻨﻢ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﺳﺖ مسلم فتاحی ریمیکس ارکستی

دانلود آهنگ آمبولانس مسلم فتاحی ریمیکس تند بیس دار

اهنگ زﻧﮓ ﺑﺰن آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ اﻳﻨﻢ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﺳﺖ ارکستی مسلم فتاحی

 دانلود آهنگ آمبولانس مسلم فتاحی برای رقص شاد

دﻛﺘﺮ ﻗﺮش ﺑﺪه ﻳﻜﻢ ﺑﺮﻗﺺ ﺑﺮام ﮔﻴﺞ ﮔﻴﺞ ﮔﻴﺞ ﻫﻰ ﻣﻴﺨﻮرم ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ

دانلود آهنگ های مسلم فتاحی شاد عروسی 

دانلود آهنگ آمبولانس مسلم فتاحی ریمیکس (زﻧﮓ ﺑﺰن آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ اﻳﻨﻢ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﺳﺖ)

آهنگ زنگ بزن آمبولانس اینم از شانس ماست ریمیکس مسلم فتاحی

دانلود آهنگ


آهنگ زنگ بزن آمبولانس ریمیکس با  عجب سوسیسیه همش گوشته

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ زنگ بزن آمبولانس دوست داری باز واسم ناز کنی نه ریمیکس

دانلود آهنگ


 

متن آهنگ آمبولانس مسلم فتاحی :

زﻧﮓ ﺑﺰن آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ اﻳﻨﻢ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﺳﺖ

ﺗﻮی آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ ﻳﻪ ﺣﺎل دﻳﮕﻪ اﻳﻰ داره داﻧﺲ

اﻳﻨﻘﺪه ﺑﺎﻟﺎم واﺳﻢ ﻓﺮق ﻧﺪاره ﻛﺠﺎم

دﻛﺘﺮ ﻗﺮش ﺑﺪه ﻳﻜﻢ ﺑﺮﻗﺺ ﺑﺮام

ﮔﻴﺞ ﮔﻴﺞ ﮔﻴﺞ ﮔﻴﺞ ﻫﻰ ﻣﻴﺨﻮرم ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ

ﻓﮏ ﻛﻨﻢ ﻗﺮاره اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﭙﺮم دﻟﻮ

دﻛﺘﺮ ﻧﺮو ﻧﺮو ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺟﻠﻮ ﺟﻠﻮ

ﺑﻴﺎ دﺳﺘﻤﻮ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﺒﻴﻦ درﺻﺪ اﻟﻜﻠﻮ

زﻧﮓ ﺑﺰن آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ اﻳﻨﻢ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﺳﺖ

ﺗﻮی آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ ﻳﻪ ﺣﺎل دﻳﮕﻪ اﻳﻰ داره داﻧﺲ

زﻧﮓ ﺑﺰن آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ اﻳﻨﻢ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﺳﺖ

ﺗﻮی آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ ﻳﻪ ﺣﺎل دﻳﮕﻪ اﻳﻰ داره داﻧﺲ

واﻟﻠﻪ ﻧﻴﺎزه اﻟﻜﻞ واﻟﻠﻪ ﺧﻮﺑﻪ در ﻛﻞ

وﻟﻠﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻟﺎزﻣﻪ ﻣﺴﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺸﻴﻢ ﺧﻞ

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ اﻳﻦ اﻗﺎ دﻛﺘﺮه ﻳﺎ ﻛﻠﺎﻧﺘﺮه

داره ﻣﺎرو ﺳﻤﺖ درﻣﻮﻧﮕﺎه ﻳﺎ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﻴﺒﺮه

ﻣﻴﺨﻮرﻳﻢ و ﻫﻰ ﻣﻴﮕﻴﻢ اﻳﻦ دﻳﮕﻪ ﭘﻴﮏ آﺧﺮه

ﭼﺮا ﻓﺎز اﻟﻜﻠﻪ از ﺳﺮﻣﻮن ﻧﻤﻴﭙﺮه

زﻧﮓ ﺑﺰن آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ

اﻳﻨﻢ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﺳﺖ

ﺗﻮی آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ ﻳﻪ ﺣﺎل دﻳﮕﻪ اﻳﻰ داره داﻧﺲ

زﻧﮓ ﺑﺰن آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ اﻳﻨﻢ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﺳﺖ

ﺗﻮی آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ ﻳﻪ ﺣﺎل دﻳﮕﻪ اﻳﻰ داره داﻧﺲ

ﮔﻴﺞ ﮔﻴﺞ ﮔﻴﺞ ﮔﻴﺞ ﻫﻰ ﻣﻴﺨﻮرم ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ

ﻓﮏ ﻛﻨﻢ ﻗﺮاره اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﭙﺮم دﻟﻮ

دﻛﺘﺮ ﻧﺮو ﻧﺮو ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺟﻠﻮ ﺟﻠﻮ

ﺑﻴﺎ دﺳﺘﻤﻮ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﺒﻴﻦ درﺻﺪ اﻟﻜﻠﻮ

زﻧﮓ ﺑﺰن آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ اﻳﻨﻢ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﺳﺖ

ﺗﻮی آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ ﻳﻪ ﺣﺎل دﻳﮕﻪ اﻳﻰ داره داﻧﺲ

زﻧﮓ ﺑﺰن آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ اﻳﻨﻢ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﺳﺖ

ﺗﻮی آﻣﺒﻮﻟﺎﻧﺲ ﻳﻪ ﺣﺎل دﻳﮕﻪ اﻳﻰ داره داﻧﺲ

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها