دانلود آهنگ ابروی پرپشت خدایی داری تمام اجراها

دانلود آهنگ ابروی پرپشت خدایی داری تمام اجراها ریمیکس انستاگرام

دانلود آهنگ اﺑﺮوی ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺪاﻳﻰ داری ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری داوود رستمی سعید کریمی مصطفی ابراهیمی سلمان برقی بیدل برزویی

دانلود اهنگ ابروی پرپشت خدایی داری ریمیکس ارکستی با ارگ

دانلود آهنگ ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری محلی گل بانو جان ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری ارکستی ریمیکس معروف اینستا

دانلود آهنگ ابروی پرپشت خدایی داری تمام اجراها


دانلود آهنگ اﺑﺮوی ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺪاﻳﻰ داری ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری سعید کریمی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اﺑﺮوی ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺪاﻳﻰ داری ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری علی یگانه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اﺑﺮوی ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺪاﻳﻰ داری ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری امید مهدی زاده

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اﺑﺮوی ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺪاﻳﻰ داری ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری موسی الرضا هاتفی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اﺑﺮوی ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺪاﻳﻰ داری ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری محمد اسدیان

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بالای اون چشمای دلبرانت ابروی پر پشت خدایی داری از مجتبی آلاله

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری داوود رستمی

دانلود آهنگ


آهنگ دور کمر شال طلایی داری سلمان برقی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دور کمر شال طلایی داری با صدای بیدل برزویی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اﺑﺮوی ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺪاﻳﻰ داری ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری مصطفی ابراهیمی

 

متن آهنگ اﺑﺮوی ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺪاﻳﻰ داری

دور ﻛﻤﺮ ﺷﺎل ﻃﻠﺎﻳﻰ داری

ﻳﻪ ﺳﻴﻨﻪ رﻳﺰ ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻰ داری

ﺑﺎﻟﺎی ﮔﻮﻧﭽﺖ اﺑﺮوی ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺪاﻳﻰ داری

ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری

ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری

ﺑﺪ ﺟﻮری ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻰ داری اﻣﺎ ﺧﺒﺮ آورده

ﺑﺎدو ﺑﺎران روی ﻟﺒﺖ ﺳﺎز ﺟﺪاﻳﻰ داری

روی ﻟﺒﺖ ﺳﺎز ﺟﺪاﻳﻰ داری

آﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻤﻮن ﻧﺰن ﮔﻞ ﺑﺎرون دﺷﻤﻦ ﺷﺪی

ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﮔﻞ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎ تیغ ﺧﻨﺠﺮ اﻣﺪی

ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮ ﺑﺠﻨﮕﻰ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮔﻞ ﺑﺎﻧﻮ

سایر آهنگهای

دیدگاه ها