دانلود آهنگ احسان دریادل صخره + ریمیکس ( اﻳﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ ﻣﻴﺎﻧ ﻮ ﻣﻴﺮن )

دانلود آهنگ صخره احسان دریادل کامل

آهنگ اﻳﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ ﻣﻴﺎﻧ ﻮ ﻣﻴﺮن از احسان دریادل اصلی کامل و ریمیکس معروف اینستا

دانلود آهنگ جدید احسان دریادل صخره ریمیکس اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ اﻳﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ ﻣﻴﺎﻧ ﻮ ﻣﻴﺮن ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ احسان دریادل صخره + ریمیکس ( اﻳﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ ﻣﻴﺎﻧ ﻮ ﻣﻴﺮن )

آهنگ صخره احسان دریادل (دور ﻣﻴﺸﻢ از ﻋﺎﻟﻢ و آدم)

ﻣﻦ ﺻﺨﺮم اره ﻣﻦ ﺻﺨﺮم

اﻧﮕﺎری رو ﺳﻴﻨﻢ درﻳﺎ ﻛﺸﻴﺪن

ﻣﻦ ﺳﺮدم ﻛﻮه ﻳﺦ ﻛﻨﺪم

ﻧﻪ ﻧﻤﻴﺘﺮﺳﻢ از ﻃﻮﻓﺎﻧﻮ دﻳﺪن

اﻳﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ ﻣﻴﺎﻧﻮ ﻣﻴﺮن

ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺑﮕﻰ ﻳﭽﻰ دﻳﮕﻪ ﻣﻴﮕﻦ

اﺧﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﻢ ﻫﻤﭽﻴﻤﻮ ﻣﻴﮕﻢ

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻣﻦ ﻋﺠﻴﺐ ﻏﺮﻳﺒﻢ

دور ﻣﻴﺸﻢ از ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﺧﻮب ﻣﻴﺸﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰارم

ﺗﻨﻬﺎم ﺑﺰار

ﺑﻬﺘﺮه اروم ﺑﺸﻢ ﻣﻴﺮﺳﻮﻧﻢ ﺧﻮدﻣﻮ ﺑﺖ واﺳﻪ ﻣﻨﻢ ﺟﺎ ﺑﺰار

ﺗﻮ ﻣﺴﻴﺮت ﭘﺎ ﺑﺰار

اﮔﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪی راﺗﻮ ﺑﺮی ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻰ ﺷﺪه ﻟﺎﻟﻪ زار

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها