دانلود آهنگ بابی سال نو کامل + متن اهنگ ریمیکس های عید نوروزه

دانلود آهنگ بابی سال نو کامل + متن اهنگ بابک ایمانی ریمیکس های عید نوروزه

دانلود اهنگ دﻧﺲ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﻟﺎﺑﻪ ﻟﺎ ﻋﺸﻘﺲ ﺟﻤع ﺟﻤﻌﻪ ﻛﺎﭘﻠﺎ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻛﻢ ﻛﺎری ﻣﺎدﻟﺎ ریمیکس ( اصلی از بابی )

دانلود آهنگ ولن بای بابی ریمیکس

دانلود آهنگ بابی سال نو کامل + متن اهنگ ریمیکس های عید نوروزه

متن آهنگ سال نو :

ﻛﺎرام ﺟﻔﺘﻪ ﺟﻮره اﻣﺴﺎل اﻛﻴﭗ ﮔﻨﮕﻪ ال اﺳﺘﺎر

اﻟﺒﻮم ﻣﮕﺎﻫﻴﺘﻪ ﺳﺮ ﺣﺎل

ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ ﻣﻴﭽﻴﻨﻢ ﺗﻮ ﺑﺮدار

دﻧﺲ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﻟﺎﺑﻪ ﻟﺎ

ﻋﺸﻘﺲ ﺟﻤع ﺟﻤﻌﻪ ﻛﺎﭘﻠﺎ

ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻛﻢ ﻛﺎری ﻣﺎدﻟﺎ

های ﻋﻴﺪ ﻧﻮروزه ﻋﻴﺪ ﻧﻮروزه

ای ﻋﻴﺪه ﻧﻮروزه ﻋﻴﺪه ﻧﻮروزه

ای ﻋﻴﺪ ﻧﻮروزه ﻋﻴﺪ ﻧﻮروزه

ای ﻋﻴﺪه ﻧﻮروزه ﻋﻴﺪه ﻧﻮروزه

داﻓﻪ ﺑﭽﻪ ﻧﻴﺠﺮ ﺑﺮﻧﺰ ﻛﺮده ﻛﺮ ﻋﻤﻮ ﻧﻮروز زﻳﺎد

ﻫﻴﻜﻠﺶ دوﺑﻞ ﻣﻨﻪ ﭼﺮا ادا ﻫﺎی ﻟﻮس ﻣﻴﺎد

ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﺠﻠﺴﻰ ﻃﻮر ﺑﺎﻳﻪ ﺳﻴﺲ ﻗﻠﺪری

ﻣﻴﺎد ﺟﻠﻮ در ﺧﻮﻧﺘﻮن ﺑﺎﻳﻪ ﺳﻮﺗﻪ ﺑﻞ ﺑﻠﻰ

ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻧﺪه ﺣﺎﺟﻰ ﻓﻴﺮوز اﻣﺜﺎل ﺑﻜﻨﻪ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ

ﺑﺎﺑﻴﻮ ﺗﻮ ول ﺑﺪه ﻓﻘﻄ ﺷﻴﺸﻮ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﺪه ﺑﺎز رو ﺑﻴﺖ

ﻣﻴﻜﺎپ ﺧﻨﺪه دار ﺧﻮﻧﻪ دارو ﺑﭽﻪ دار

ﻛﺎراﻣﻮن ﺗﺮﻧﺪه از ﻛﻒ ﺷﻤﺮون ﺗﺎ ﻗﻨﺪﻫﺎر

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها