دانلود آهنگ تلك قضية گروه کایروکی معروف اینستا

دانلود آهنگ تلك قضية گروه کایروکی معروف اینستا

آهنگ قاهره‌ای‌ها Cairokee Telk Qadeya برای مردم فلسطین

دانلود آهنگ جدید گروه کایروکی telk qadeya تلك قضية

آهنگ تلك قضية گروه کایروکی Cairokee معروف اینستاگرام

دانلود آهنگ تلك قضية گروه کایروکی معروف اینستا

آهنگ تلك قضية از گروه کایروکی

ﻧﺠﺎت دادن ﻟﺎک ﭘﺸﺖ ﻫﺎی درﻳﺎﻳﻰ

ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻴﻮان ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻰ

اﻳﻦ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ

و آن ﭼﻴﺰی دﻳﮕﺮ

در ﻫﻴﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه در آﻣﺪن

ﺑﺎ وﺟﺪاﻧﻰ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎره

ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آزادی داﺷﺘﻦ _ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﻣﺮده ﮔﺎن ادای اﺣﺘﺮام ﻛﺮدن

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻠﻴﺖ ﺷﺎن

اﻳﻦ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ

و آن ﭼﻴﺰی دﻳﮕﺮ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻤﺪن ﺑﺎﺷﻴﻢ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎ ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ _ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ

از ﺑﻮﺳﻴﺪن درﺧﺘﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﻢ

ﺳﺮاﻳﺪارﻣﺎن را« ﻧﮕﻬﺒﺎن » ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ

در ﻛﻨﺎر ارﺗﺸﻰ ﻛﻪ ﻣﺪارس را وﻳﺮان ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

ﺧﻮد را ﻏﺮق در ﺧﻮن ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ

و ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ اﻧﺪ

اﻳﻦ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ

و آن ﭼﻴﺰی دﻳﮕﺮ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ

ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ

زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎدری در ﻋﺰای ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻰ ﮔﺮﻳﺪ

ﻣﺮده از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ

ﻳﺎ زﻳﺮ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﺎ

دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ و ﺟﻠﺎد را در ﻳﮏ ﺳﻮ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ

ﺑﺎ ﻛﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر و ﺻﺪاﻗﺖ

ﺑﺎ ﺑﻰ ﻃﺮﻓﻰ ﻛﺎﻣﻞ

اﻳﻦ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ

و آن ﭼﻴﺰی دﻳﮕﺮ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﺨﻮاﺑﻢ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﮔﻮش ﻫﺎﻳﻢ را از ﺷﻨﻴﺪن ﺑﺎز دارم

وﻗﺘﻰ ﺗﻤﺎم ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاده زﻳﺮ آوار ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ

و ﻛﻤﮏ رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ

ﮔﻮﻳﻰ زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ

ﺑﺨﺸﻰ از ﻛﺮه ی زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ

اﻳﻦ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ

و آن ﭼﻴﺰی دﻳﮕﺮ

زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن در زﻧﺪاﻧﻰ ﺑﺰرگ

ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻰ از آﺗﺶ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ

و ﺗﻮان ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از زﻳﺮ آوار را داﺷﺘﻦ

ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ زﺧﻢ ﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ

ﺑﺮای ﺑﺎز ﭘﺲ دادن ﮔﻠﻮی ﺟﻠﺎد

ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎی رﻳﺎﻛﺎر ﺑﮕﻮﻳﻰ

اﻳﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ ﺷﻤﺎﻳﺎن

راه آزادی را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮدر ﻛﺮدن ﺗﺎﻧﮏ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ

اﻳﻦ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ

و آن ﭼﻴﺰی دﻳﮕﺮ

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ ﺳﻜﻮت ﻛﻨﺪ

ﺗﻮ آزاد و ﺑﻰ آن ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮی ﺧﻮاﻫﻰ ﻣﺮد

ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه

دﻓﺎع از ﻳﮏ آرﻣﺎن را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ

ﭼﻪ ﺳﻮدی دارد ﻛﻪ دﻧﻴﺎ را ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﻨﻴﻢ

ﺗﺎ ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻳﺎ ﻣﺤﻜﻮم ﻛﻨﺪ

او ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﻛﻨﺪ

اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم

ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺒﺎر ﺑﺎروت و ﺻﺪای ﺷﻠﻴﮏ

و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن روﺷﻨﺎﻳﻰ ﺻﺒﺢ

ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ

اﻳﻦ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ

و آن ﭼﻴﺰی دﻳﮕﺮ

سایر آهنگهای

دیدگاه ها