دانلود آهنگ تکلیف عشقمونو با موهات میبافم با صدای زن فاطمه عطایی + ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ تکلیف عشقمونو با موهات میبافم فاطمه عطایی کامل

دانلود آهنگ جدید فاطمه عطایی تکلیف عشقمونو با موهات میبافم + ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ قصه عشقمونو با موهات میبافم با صدای زن هایده

دانلود آهنگ تکلیف عشقمونو با موهات میبافم با صدای زن فاطمه عطایی + ریمیکس تند بیس دار

آهنگ تکلیف عشقمونو با موهات میبافم ریمیکس و اصلی


دانلود آهنگ تکلیف عشقمونو با موهات میبافم با صدای زن فاطمه عطایی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ تکلیف عشقمونو با موهات میبافم با صدای زن فاطمه عطایی ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ ﻗﺼﻪ ی ﻋﺸﻘﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎت ﻣﻴﺒﺎﻓﻢ با صدای مرد یاشا اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ قصه ی عشقمونو با موهات میبافم هایده هوش مصنوعی

دانلود آهنگ


 

متن آهنگ ﻗﺼﻪ ی ﻋﺸﻘﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎت ﻣﻴﺒﺎﻓﻢ

ﻗﺼﻪ ی ﻋﺸﻘﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎت ﻣﻴﺒﺎﻓﻢ

ﺗﻮ آروﻣﻢ ﻣﻴﻜﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﻛﻠﺎﻓﻢ

دم ﻧﻮﺷﻰ ﺑﺮا ﻣﻦ وﻗﺘﻰ ﺑﻰ اﻋﺼﺎﺑﻢ

ﺳﺮ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ ﺑﺎ دﻧﻴﺎ ﺑﻰ ﺣﺴﺎﺑﻢ

ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎرو ﮔﻞ ﻛﺮدم ﺑﺮات

ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻮد دزدﻛﻰ ﮔﻞ ﻛﻨﺪم ﺑﺮات

ﺗﺎ دور ﻣﻴﺸﻢ از ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاد از ﺟﺎ اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻢ دراد

ﭼﺸﺎت ﻳﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﺮده داره ﺑﺰار ﻧﮕﻢ ﺑﺮات

ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎرو ﮔﻞ ﻛﺮدم ﺑﺮات

ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻮد دزدﻛﻰ ﮔﻞ ﻛﻨﺪم ﺑﺮات

ﺗﺎ دور ﻣﻴﺸﻢ از ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاد از ﺟﺎ اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻢ دراد

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها