دانلود آهنگ دیشو که بارون اومد یارم لب بوم اومد ریمیکس ترکی فارسی محلی اینستاگرام ارکستی

دانلود آهنگ دیشو که بارون اومد یارم لب بوم اومد ریمیکس ترکی فارسی محلی اینستاگرام ارکستی

دانلود آهنگ دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد ریمیکس محلی ارکستی با ارگ 

دانلود آهنگ دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد رفتم لبش ببوسم نازک بود و خون اومد ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ دیشو که بارون اومد یارم لب بوم اومد ریمیکس ترکی فارسی محلی اینستاگرام ارکستی

دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد

رفتم لبش ببوسم رفت و خروس خون اومد

الله الله میاید بوی گلاب میاید

خانه رو جارو کنید دماد ما میایه

دانلود آهنگ دیشو که بارون اومد تمام اجراها


دانلود آهنگ دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد  سعید کریمی ارکستی برای عروسی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دیشو که بارون اومد الو الو میایه از حجت قائمی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دیشو که بارون اومدریمیکس

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دیشب که بارون اومد کوروش یغمایی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دیشو که بارون اومد یارم لب بوم اومد ریمیکس ترکی فارسی

دانلود آهنگ


آهنگ بلوچی دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد رفتم لبش ببوسم نازک بود و خون اومد

دانلود آهنگ دیشو که بارون اومد یارم لب بوم اومد محلی علی موسی زاده

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دیشو که بارون اومد یارم لب بوم اومد رحیم لطفی حسین رستمی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد  سعید کریمی ارکستی برای عروسی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد علی براتی

الله الله میایه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دیشب که بارون اومد هومن پناهی امشو که بارون اومه یاروم لب بوم اومه

دانلود آهنگ الله الله میایه بوی گلاب میایه از هومن پناهی 

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دیشب که بارون اومد یارم لب بوم اومد یونس اسماعیلی هومن پناهی علی براتی سعید کریمی مهرزاد نوازنده  مرتضی جوان حجت قائمی محسن نامجو ریمیکس تند

سایر آهنگهای

دیدگاه ها