دانلود آهنگ دﻧﻴﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن روﻳﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن زﻳﺒﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن رضا ملک زاده ریمیکس معروف اینستاگرام

دانلود آهنگ دﻧﻴﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن روﻳﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن زﻳﺒﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن رضا ملک زاده ریمیکس معروف اینستاگرام

 دانلود آهنگ ﭘﺎﺷﻮ ﻏﻤﺎ رو ول ﻛﻦ ﻳﻪ دل دل ﻛﻦ ﺑﺮﻳﻢ ریمیکس تند بیس دار

دانلود ریمیکس جدید برای ماشین خفن پرطرفدار جوان پسند

دانلود آهنگ دﻧﻴﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن روﻳﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن زﻳﺒﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن رضا ملک زاده ریمیکس معروف اینستاگرام

آهنگ دﻧﻴﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن روﻳﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن

ﭘﺎﺷﻮ دﻧﻴﺎ رو ﺟﻤع ﻛﻦ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎ ﻛﻨﺎر

درﻳﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ

ﭘﺎﺷﻮ ﻏﻤﺎ رو ول ﻛﻦ ﻳﻪ دل دل ﻛﻦ ﺑﺮﻳﻢ

دﻧﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ

ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻳﻢ ﻛﻮه ﻛﺪوم ﻛﻮه

ﻫﻤﻮن ﻛﻮﻫﻰ ﻛﻪ آﻫﻮ ﻧﺎز داره ای ﺑﻠﻪ

ﺑﭽﻪ ﺻﻴﺎد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺎب داره ای ﺑﻠﻪ

ﺑﭽﻪ ﺻﻴﺪم را ﻣﺰن ﺧﺮﮔﻮﺷ دﺷﺘﻢ را ﻣﺰن

آﻫﻮی ﻛﻮﻫﻢ را ﻣﺰن

ﺧﻮاب ﺧﺮﮔﻮش ﺑﻪ ﺧﻮاب يﺎر ﻣﻤﺎﻧﺪ ﺑﻠﻪ

ﺧﺎﻟ آﻫﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻟ ﻳﺎر ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﻪ

ﻛﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻛﻪ از اﻳﻨﺠﺎ

ﺗﺎ ﺗﻪ دﻧﻴﺎ

ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎروﻧﻮ ﻣﻴﺸﻪ دﻳﺪ

ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻨﺪ دﻓﻪ ﻏﺮوﺑﺎ

ﻛﻨﺎر درﻳﺎ

ﺻﺪای ﻣﻮﺟﺎ رو ﺑﺎز ﺷﻨﻴﺪ

ﻳﺎﻟﺎ ﻳﺎﻟﺎ ﭘﺎﺷﻮ ﻛﺎری ﻛﻦ

ﻳﺎﻟﺎ ﻳﺎﻟﺎ ﺑﺎز ﻳﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻦ

دﻧﻴﺎ دو روزه

دﻟﻪ دﻟﻪ دﻟﻪ ﻳﺎرﺗﻢ

دل ﺑﻪ دل ﺑﺪه ﻛﻨﺎرﺗﻢ

ﻛﻪ دﻧﻴﺎ دو روزه

دﻧﻴﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن

روﻳﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن

زﻳﺒﺎی ﻣﻦ رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن و رﻳﺤﺎن

ﭘﺎﺷﻮ دﻧﻴﺎ رو ﺟﻤع ﻛﻦ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎ ﻛﻨﺎر

درﻳﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ

ﭘﺎﺷﻮ ﻏﻤﺎ رو ول ﻛﻦ ﻳﻪ دل دل ﻛﻦ ﺑﺮﻳﻢ

دﻧﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها