دانلود آهنگ روح الله کرمی تاروت ریمیکس تند ( ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم )

دانلود آهنگ تاروت روح الله کرمی

دانلود آهنگ ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم کردی بیس دار ریتم تند غمگین روح الله کرمی

دانلود آهنگ کردی غمگین عاشقانه

دانلود آهنگ  روح الله کرمی تاروت ریمیکس تند ( ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم )

آهنگ تاروت روح الله کرمی

ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﻴﻦ روژ آﺧﺮد ﻫﺎ ﻳﺎدم

درﮔﻴﺮ آﺷﻮب و اﻓﺴﺮدﮔﻴﻪ ﺣﺎدم

ﺑﺎورو ﺗﻮام ﻏﺮورم ﺑﻨﻤﻪ ژﻳﺮ ﭘﺎ

ﻧﻮای رﻓﻴﻘﻴﻠﺪ ﺑﻴﻮﺷﻢ ﻛﻪ ﺧﺎک ﭘﺎدم

ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺟﻮر ﺧﻴﻮن ﺷﻬﻴﺪ و ﺑﺎن ﻣﻴﻨﻪ

ﭘﺮ ﻧﺎو ﻣﻐﺰم ﻳﻪ ﻣﺸﺖ آﻫﻨﮓ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ

ﻫﺮﺷﻮ وﮔﺮد ﺧﻮم ﺟﻨﮕﻢ ﺳﻴﻨﻪ و ﺳﻴﻨﻪ

و ﻧﺒﻮدت ﺟﻮر ﻛﻮر دم و ﻛﻤﻴﻨﻪ

ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم

ﭼﭗ و راس وﺧﺖ اذان در ﻗﺮن وا ﻛﺮدم

ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮ و دﻋﺎﻛﺮه ﻣﻘﺼﺮ ﻛﺮدم

و ﮔﻴﺮه اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻪ ﻧﺎوه ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮدم

ﻧﻘﻄﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺒﻮدﻳﻪ ﺟﺎی ﻫﻮﺳﻪ

ﮔﺸﺘﻰ ﻋﻜﺴﻴﻠﺪ و ﻧﺎو ای ﺷﺎره دس و دﺳﻪ

ری ﺧﺮوج ﻧﻴﺮی ای ﻋﺸﻘﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻔﻴﺶ ﺑﻦ ﺑﺴﻪ

ﺑﺎو ﻧﻬﮕﺪاری ﺑﻜﻪ و ای ﺑﺪﺑﺨﺘﻪ ﺑﻴﻜﺴﻪ

اﮔﻪ ﮔﺮد ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﻠﻢ دل ﻧﺎزﻛﺖ ﺷﻜﺎﻧﻢ ﻓﻘﻄ ﺗﻮاﺳﻢ ﻛﻪ ﻧﭽﻰ

اﮔﺮ آﺑﺮو ﺧﻮم ﺑﺮدم ﭘﺸﺖ ﻳﮏ دس ﺧﺴﻴﺎم

ﻫﺮدﻓﻪ ﻧﻮاد ﮔﺮدﻳﺎم و ﺗﺮس ﻳﻪ ﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﭽﻰ

زﻧﺪﮔﻴﻢ ﺷﻴﻮاﻧﻴﺪه دی ﭼﻪ ﻣﻦ و ﺳﺮم ﺑﺎری

دﻳﺪه ﺳﺮم ﻛﻪ ﺑﭽﻴﻢ ﺧﻮم ﺑﺨﻢ و ﻧﺎو ﻏﺎری

ﻫﺮﺷﻮ ﻛﺎرم ﺑﻴﺴﻪ ﮔﻴﺮه و زاری

و ﺑﺎن ﺳﺮ ﺻﻮرﺗﻢ ﺗﺮﻛﺶ ﺧﻴﻮﻧﻪ

ﺣﺎﻟﻢ ﺣﺎل ﻣﺎﻫﻰ ﻣﺮده ﺗﻨﮓ ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻨﻪ

ای ﺷﺎره ﮔﺸﺖ آﺧﺮ ﺷﺮی ﻣﻪ دﻳﻨﻪ

وﮔﺮد ﻳﮏ ﮔﻴﺮه ﺑﻜﻴﻢ ﺳﻮزم ﺳﻨﮕﻴﻨﻪ

ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم

ﭼﭗ و راس وﺧﺖ اذان در ﻗﺮن وا ﻛﺮدم

ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮ و دﻋﺎﻛﺮه ﻣﻘﺼﺮ ﻛﺮدم

و ﮔﻴﺮه اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻪ ﻧﺎوه ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮدم

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها