دانلود آهنگ شروع آشناییمون بود اتفاقی رضا امیری دیت آخر

دانلود آهنگ شروع آشناییمون بود اتفاقی رضا امیری

 دانلود اهنگ چشامو بستم تا نبینم میکنی پرواز تو میری و رو من میخوره اسم سرباز رضا امیری

اهنگ دﻳﺖ آﺧﺮ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﻴﺸﺪن ﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﺗﻮﻧﮕﺎم از رضا امیری غمگین اینستا

آهنگ شروع آشناییمون بود اتفاقی معروف اینستاگرام از رضا امیری برای سربازی غمگین

دانلود آهنگ شروع آشناییمون بود اتفاقی رضا امیری دیت آخر

آهنگ شروع آشناییمون بود اتفاقی رضا امیری :

ﺷﺮوع آﺷﻨﺎﻳﻴﻤﻮن ﺑﻮد اﺗﻔﺎﻗﻰ

دﻳﺪﻧﺖ ﻛﺮد ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻳﻪ اﻧﻘﻠﺎﺑﻰ

ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﺟﺰ ﺗﻮ دﻳﮓ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﺮدم

ﭼﺸﺎم ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻜﺮدن دﻳﮕﻪ ﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎﻫﻰ

ﮔﻔﺘﻴﻢ دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﺟﺪاﻣﻮن

ﺣﺴﻮدی ﻣﻴﻜﺮدن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدوﺗﺎﻣﻮن

ﻧﺸﺪﻳﻢ ﻣﺎازﻫﻢ دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻗع ﺧﺴﺘﻪ

وﻟﻰ ﻓﺮق داﺷﺖ ﻳﻜﻢ ﺑﺎﻫﻢ ﺷﺮاﻳﻄﺎﻣﻮن

دﻳﺖ اﺧﺮ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم

ﻣﻴﺸﺪن ﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﺗﻮﻧﮕﺎم

ﺑﺎﭼﺸﻤﺎی ﺧﻴﺲ ﻣﻴﺰدی ﺑﺎز ﺻﺪام

ﻳﻪ ﻣﻮزﻳﮏ ﺗﻮی ﮔﻮﺷﻢ

ﭘﻠﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﻣﺪام ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ

ﺗﺎﻧﺒﻴﻨﻢ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﭘﺮواز ﺗﻮﻣﻴﺮی و روﻣﻦ

ﻣﻴﺨﻮره اﺳﻢ ﺳﺮﺑﺎز اﺻﺮارم اﻳﻨﻪ

ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ ﻋﺰﻳﺰم ﺑﺎاﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺰاﻣﻢ ﻓﺮداس

چشامو بستم تا نبینم میکنی پرواز

تو میری و رو من میخوره اسم سرباز

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها