دانلود آهنگ فریاد گرشا رضایی ریمیکس ( ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺮﻳﺎد زدم درداﻣﻮ )

دانلود آهنگ فریاد گرشا رضایی ریمیکس اصلی با گیتار

آهنگ ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺮﻳﺎد زدم درداﻣﻮ اﻣﺎ ﺣﺮﻓﺎی ﻣﻨﻮ ﻧﺸﻨﻴﺪن از گرشا رضایی با گیتار معروف اینستا

آهنگ ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺮﻳﺎد زدم درداﻣﻮ اﻣﺎ ﺣﺮﻓﺎی ﻣﻨﻮ ﻧﺸﻨﻴﺪن ریمیک تند بیس دار از گرشا رضایی

آهنگ غمگین با گیتار عاشقانه ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺮﻳﺎد زدم درداﻣﻮ اﻣﺎ ﺣﺮﻓﺎی ﻣﻨﻮ ﻧﺸﻨﻴﺪن

دانلود اهنگ زنگ آرام دلنشین بی کلام غمگین

دانلود آهنگ  فریاد گرشا رضایی + ریمیکس ( ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺮﻳﺎد زدم درداﻣﻮ )

آهنگ فریاد گرشا رضایی

ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺮﻳﺎد زدم درداﻣﻮ اﻣﺎ ﺣﺮﻓﺎی ﻣﻨﻮ ﻧﺸﻨﻴﺪن

آﺧﺮش ﺳﻜﻮت ﻛﺮدم ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺳﻜﻮﺗﻤﻮ ﻓﻬﻤﻴﺪن

وﻗﺘﻰ ﻛﻪ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ از آدﻣﺎ ﻣﺮﺣﻤﻰ ﺑﺮای درد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد

دﺳﺘﺎی ﻫﻴﺸﻜﻰ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻧﺸﺪ و ﺷﻌﻠﻪ واﺳﻪ دل ﺳﺮد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد

وﻗﺘﻰ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ روزﮔﺎر رو ﺗﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ زﺧﻢ ﻛﺎرﻳﻪ

واﺳﻢ از ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﮕﻮ ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻫﻤﺶ ﻳﻪ ﺑﺎزﻳﻪ

ﻫﻤﻪ روزای ﺑﺪ دﻧﻴﺎﻣﻮ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺳﻜﻮت ﻛﺮدم ﺑﺎزم

آﺧﺮ ﺳﺎدﮔﻴﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ

وﻗﺘﻰ ﻛﻪ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ از آدﻣﺎ ﻣﺮﺣﻤﻰ ﺑﺮای درد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد

دﺳﺘﺎی ﻫﻴﺸﻜﻰ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻧﺸﺪ و ﺷﻌﻠﻪ واﺳﻪ دل ﺳﺮد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد

وﻗﺘﻰ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ روزﮔﺎر رو ﺗﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ زﺧﻢ ﻛﺎرﻳﻪ

واﺳﻢ از ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﮕﻮ ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻫﻤﺶ ﻳﻪ ﺑﺎزﻳﻪ

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها