دانلود اهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس اینستا ( با گیتار رپ ترکیبی )

دانلود اهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس اینستا ( با گیتار رپ ترکیبی )

اهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود با گیتار ریمیکس اینستایی

اهنگ تو قلب عاشق من ریمیکس دیجی سونامی

اهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس دیجی سای

کلیپ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود

اهنگ عشق من مثل فرهاد عشق تو دروغ محض بود گیتار

  ریمیکس آهنگ دیان و امید کرمی ﻳﻪ ﻋﺮوﺳﮏ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻮدم ﻣﻴﻮن دﺳﺘﺎت تند بیس دار سوت دار با دیالوگ غمگین

دانلود آهنگ غمگین اینستاگرام جدید ترند

دانلود اهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس اینستا ( با گیتار رپ ترکیبی )

دانلود ریمیکس قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ دیان تند بیس دار ترکیبی

دانلود آهنگ


قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ نسخه اصلی

دانلود آهنگ عروسک چوبی دیان و امید کرمی اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


متن آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود دیان

ﻳﻪ ﻋﺮوﺳﮏ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻮدم ﻣﻴﻮن دﺳﺘﺎت

ﺳﺎده ﺑﻮدم ﺑﺎور ﻣﻴﻜﺮدم ﻣﻦ ﺣﺮﻓﺎت

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدم ﮔﻮل ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺧﻮردم

ﮔﺮﭼﻪ دوﺳﺘﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻰ وﻟﻰ ﺑﺮات ﻣﻴﻤﺮدم

ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻳﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻮد

ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻨﻮن ﺷﺪه ﺑﻮدی ﺑﺮام ﻳﻪ ﻣﻌﺒﻮد

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻫﺎد ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دروغ ﻣﺤﺾ ﺑﻮد

دروغ ﻫﺎی ﻗﺸﻨﮕﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﻋﺸﻘﻤﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ

ﺳﺮم از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮی ﺗﻨﻬﺎم ﺑﺬاری

ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ

ﺑﺎور ﻛﺮده ﺑﻮد ﺗﻮرو اﻳﻦ دل ﺳﺎدم

ﻣﻦ ﺗﺎوان ﭘﺎﻛﻰ ﻗﻠﺒﻤﻮ دادم

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها