دانلود آهنگ پنج تای اول الف ب پ ت ث با صدای بچه کودکانه

دانلود آهنگ پنج تای اول الف ب پ ت ث با صدای بچه برای جشن الفبا

دانلود آهنگ کودکانه بچه پنج تای اول الف ب پ ت ث

دانلود آهنگ جشن الفبا کلاس اولی ها شاد

دانلود آهنگ پنج تای اول الف ب پ ت ث  با صدای بچه کودکانه

آهنگ پنج تای اول الف ب پ ت ث

پنج تای اول الف ب پ ت ث

نوک پرنده ها جیم چ ح خ

شکسته ها دال و ذال تنهاییا ر ز ژ

سه دنده ها سین و شین دختر عموها طا و ظا

چها شکلی ها عین و غین سرگردی ها ف و قاف

سرکج دارا کاف و گاف عصا پیرمرد لام و میم

شکم دارا نون واو ه ی

الف ب پ ت ث

جیم چ ح خ

دال ذال ر ز ژ سین شین

صاد صاد طا ظا عین غین

ف قاف کاف گاف لام میم نون واو ه ی

سایر آهنگهای

دیدگاه ها