دانلود اهنگ اتش به جان من نزن گل بانو ریمیکس

دانلود اهنگ آتش به جانمون نزن گلبانو گل بانو خنجر شدی به قلب من گلبانو ریمیکس داوود رستمی سعید کریمی مصطفی ابراهیمی سلمان برقی بیدل برزویی

دانلود اهنگ گل بانو ریمیکس ارکستی با ارگ آتش به جانمون نزن گل بانو

دانلود آهنگ آتش به جان من نزن گلبانو محلی گل بانو جان ریمیکس تند بیس دار

دانلود اهنگ لری یار عزیزم بی مو جر کرده بدون ریمیکس

دانلود اهنگ اتش به جان من نزن گل بانو ریمیکس

دانلود آهنگ ابروی پرپشت خدایی داری تمام اجراها


دانلود آهنگ اتش به جان من نزن گل بانو سعید کریمی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اتش به جان من نزن گل بانو علی یگانه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اتش به جان من نزن گل بانو امید مهدی زاده

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اتش به جان من نزن گل بانو موسی الرضا هاتفی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اتش به جان من نزن گل بانو محمد اسدیان

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اتش به جان من نزن گل بانو از مجتبی آلاله

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اتش به جان من نزن گل بانو داوود رستمی

دانلود آهنگ


آهنگ اتش به جان من نزن گل بانو سلمان برقی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اتش به جان من نزن گل بانو بیدل برزویی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ اتش به جان من نزن گل بانو مصطفی ابراهیمی

 

متن آهنگ اتش به جان من نزن گل بانو

دور ﻛﻤﺮ ﺷﺎل ﻃﻠﺎﻳﻰ داری

ﻳﻪ ﺳﻴﻨﻪ رﻳﺰ ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻰ داری

ﺑﺎﻟﺎی ﮔﻮﻧﭽﺖ اﺑﺮوی ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺪاﻳﻰ داری

ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری

ﮔﻴﺴﻮی ﺧﻮش رﻧﮓ ﺣﻨﺎﻳﻰ داری

ﺑﺪ ﺟﻮری ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻰ داری اﻣﺎ ﺧﺒﺮ آورده

ﺑﺎدو ﺑﺎران روی ﻟﺒﺖ ﺳﺎز ﺟﺪاﻳﻰ داری

روی ﻟﺒﺖ ﺳﺎز ﺟﺪاﻳﻰ داری

آﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻤﻮن ﻧﺰن ﮔﻞ ﺑﺎرون دﺷﻤﻦ ﺷﺪی

ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﮔﻞ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎ تیغ ﺧﻨﺠﺮ اﻣﺪی

ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮ ﺑﺠﻨﮕﻰ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮔﻞ ﺑﺎﻧﻮ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها