دانلود مداحی خیبر خیبر یا صهیون مهدی رسولی ( ریمیکس استودیویی )

دانلود آهنگ خیبر خیبر یا صهیون حریفت منم مهدی رسولی ( ریمیکس استودیویی )

مداحی خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون لبیک یا علی  پرشور سنگین

دانلود آهنگ مداحی حیدر حیدر یا صهیون حریفت منم مهدی رسولی میثم مطیعی حسین طاهری محمد اسداللهی با صدای بچه ها

دانلود مداحی خیبر خیبر یا صهیون حسینیه معلی

دانلود آهنگ ای لشکر صاحب زمان

دانلود مداحی خیبر خیبر یا صهیون مهدی رسولی ( ریمیکس استودیویی )


 

مداحی خیبر خیبر یا صهیون مهدی رسولی

دانلود آهنگ


آهنگ حیدر حیدر یا صهیون حریفت منم محمد اسداللهی

دانلود نماهنگ خیبر خیبر یا صهیون حریفت منم گروهی با صدای بچه ها

دانلود آهنگ


دانلود مداحی جدید حسین طاهری حریفت منم

مداحی ﺧﻴﺒﺮ ﺧﻴﺒﺮ ﻳﺎ ﺻﻬﻴﻮن ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎدﻣﻮن

دانلود آهنگ


 

متن آهنگ حسین طاهری حریفت منم

ای ﻳﺎر ای ﻳﺎر ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﻋﻠﻢ ﺑﺮدار

ای ﭼﺸﻢ و دل ﺑﻴﺪار ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻗﺪم ﺑﮕﺬار

روز و ﺷﺐ ﺗﻮ روی ﻟﺐ ﺗﻮ ﻳﺎ ﺣﻴﺪر ﻛﺮار

رﺳﻴﺪه ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺘﻮح دﻳﮕﺮ ﺣﻴﺪر

ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺣﻴﺪر

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺧﻴﺒﺮ ﺣﻴﺪر

ﺧﻴﺒﺮ ﺧﻴﺒﺮ ﻳﺎ ﺻﻬﻴﻮن

ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎدﻣﻮن

ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﺮ دﻧﻴﺎی ﺑﻰ دردی

ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺮدی ﻧﺎﻣﺮدی

اﻣﺮوز از ﻇﻠﻢ ﺧﻮد ﺧﻮﺷﻨﻮدی

ﻓﺮدا ﭼﻮن اﺟﺪادت ﻧﺎﺑﻮدی

ﻣﺎ از ﻧﺴﻞ ﻓﺘﺢ اﺣﺮﻳﻤﻦ

ﻛﻰ ﻣﺎ ﻣﻴﺘﺮﺳﻴﺪﻳﻢ از دﺷﻤﻦ

اﻳﻨﺠﺎ اﺷﮏ ﻛﻮدک ﭘﻴﺮوز اﺳﺖ

ﺳﺮﺑﺎزم و اﻟﮕﻮی ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ام ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ

آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻳﮏ ﺗﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﺸﻮم ﺣﺮﻳﻒ ﻇﺎﻟﻢ

ﺣﺮﻳﻔﺖ ﻣﻨﻢ ﺣﺮﻳﻔﺖ ﻣﻨﻢ

ﻣﻨﻢ ﻛﻪ اﻫﻞ اﻳﺮاﻧﻢ ﺣﺮﻳﻔﺖ ﻣﻨﻢ

ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﻢ ﺣﺮﻳﻔﺖ ﻣﻨﻢ

از ﻋﺮاق راه اﻓﺘﺎدم ﺣﺮﻳﻔﺖ ﻣﻨﻢ

ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﺠﻒ دل دادم ﺣﺮﻳﻔﺖ ﻣﻨﻢ

ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻰ ﺣﺮﻳﻔﺖ ﻣﻨﻢ

اﻧﻰ اﺣﺎﻣﻰ ﻋﻦ دﻳﻨﻰ

ﻗﺪس ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺎی ﺣﻖ اﻳﺴﺘﺎدن ﺗﺎ اﺑﺪ

ﺳﺮﺑﺎز ﻗﺪس ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪس ﻣﻴﺸﻮد

واﻟﻠﻪ واﻟﻠﻪ ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ

ای ﻳﺎر ای ﻳﺎر ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﻋﻠﻢ ﺑﺮدار

ای ﭼﺸﻢ و دل ﺑﻴﺪار ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻗﺪم ﺑﮕﺬار

روز و ﺷﺐ ﺗﻮ روی ﻟﺐ ﺗﻮ ﻳﺎ ﺣﻴﺪر ﻛﺮار

رﺳﻴﺪه ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺘﻮح دﻳﮕﺮ ﺣﻴﺪر

ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺣﻴﺪر

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺧﻴﺒﺮ ﺣﻴﺪر

ﺧﻴﺒﺮ ﺧﻴﺒﺮ ﻳﺎ ﺻﻬﻴﻮن

ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎدﻣﻮن

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها